18.02.2017

МЕДИАЦИЯТА В ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ СПЕСТЯВА НА БИЗНЕСА ВРЕМЕ И СРЕДСТВА

Адвокат Райна Аврамова е адвокат с дългогодишен опит в разрешаване на корпоративни спорове, Член е на Софийска адвокатска колегия, Член на асоциацията на жените авокати, Член на Съюза на българските журналисти, кандидат за Председател на Софийска адвокатска колегия през 2016 год. и лектор към ОБК.

21.06.2016

Адвокат Райна Аврамова - Резонанс 272

Mедиацията е доброволен, алтернативен способ за извънсъдебно уреждане на граждански, трудови, търговски, семейни и административни спорове и се развива по Закона за медиация. Медиаторите са лица, преминали обучение от сертифицирана от М-во на Правосъдието организация и вписани в Единния регистър на медиаторите.

Page 8 of 14